.
 

CONTRIBUTIE

Reglement/Regulations
Lidmaatschap / Membership
Reglement ledenadministratie WRC Te Werve.pdf (224.77KB)
Reglement/Regulations
Lidmaatschap / Membership
Reglement ledenadministratie WRC Te Werve.pdf (224.77KB)


Tarieven vanaf seizoen 2024-2025


Jeugd - Guppen

€ 115,- per seizoen


Jeugd - Turf/Benjamin/Mini

€ 190,- per seizoen 


Jeugd - Cub/Junior/Colt

€ 215,- per seizoen


Senioren - Recreant

€ 165,- per seizoen (maximaal 6 wedstrijden, alleen mogelijk voor senioren)


Senioren - < 24 jaar

€ 215,- per seizoen


Senioren - >= 24 jaar

€ 265,- per seizoenHeeft u een ooievaarspas?
Dan kunt u deze op de club laten scannen.
De vergoeding die wij ontvangen, zal van de contributie afgetrokken worden.


De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het bestuur door te geven. De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband te delen met de daartoe bevoegde (bestuurs)leden en tevens verstrekken aan de NRB (rugbybond) in verband met de aanmelding als lid. 

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 30 september van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Opzeggingen dienen voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen te geschieden door een e-mail te sturen naar wrcledenadm@outlook.com.
Bij niet tijdig opzeggen zal het lidmaatschap automatisch met 1 seizoen verlengd worden.

E-mailen
Info